C NGUYỄN THỊ HUỲNH NH

  GIM THỊ

Cư ngụ : Sign, Việt Nam

Hnh chụp 5-2002, Ngy Truyền Thống Mạc Đĩnh Chi, Ph Lm, Sign 6.