Cô LÊ NHƯ ĐỨC

Giáo sư SỬ ĐỊA.

Cư ngụ : Sàig̣n, Việt Nam.