Thầy NGUYỄN DON ĐỨC

 

 

 

Thầy Nguyễn Don Đức dạy mn Hội Họa.

Đ qua đời tại Sign vo thập nin 1970.