Các loại giấy bạc dưới thời Việt Nam Cộng Ḥa

 

LOẠI GIẤY BẠC

NĂM PHÁT HÀNH

 

 

 • Năm 1955

 • Năm 1956

 • Năm 1964

 • Năm 1955

 • Năm 1955

 • Năm 1955

 • Năm 1955

 • Năm 1956

 • Năm 1955

 • Năm 1957

 • Năm 1965

 • Năm 1969

 • Năm 1955

 • Năm 1966

 • Năm 1969

 • Năm 1972

 • Năm 1957

 • Năm 1960

 • Năm 1966

 • Năm 1970

 • Năm 1972

 • Năm 1955

 • Năm 1958

 • Năm 1966

 • Năm 1970

 • Năm 1972

 • Năm 1955

 • Năm 1962

 • Năm 1964

 • Năm 1966

 • Năm 1970

 • Năm 1972

 • Không phát hành

 • Năm 1971

 • Năm 1972

 • Năm 1972

 • Không phát hành

 • Không phát hành