Lấy lại hơi

 

Mến tặng MỘT THỜI O TRẮNG

Tống Hữu So, 11-2002

            

Mừng cho o Trắng lấy lại hơi

Kh khăn chồng chất chẳng phải chơi ?!

Xuồng Trưởng nh mnh lun trăn tr !

Ngũ Long Cng Cha nỡ thảnh thơi !

Nắng Vng cũng mới vừa le li

Một Thời o Trắng h chịu rơi ?!

Qu Mi sắp đến rồi Qu vị

Đừng ngại lẽ g bỏ cuộc chơi ?!...