HOME - Mac Dinh Chi Reunion - California, USA

Phiếu tham dự

Tiệc Tân Niên Đinh Hợi

February 25, 2007

 

Họ Tên:

 

 

          Thân hữu                                Giáo                                   Học sinh

 

Niên khóa:      

 Từ 19     đến    19

Địa chỉ:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

Tham khảo ư kiến:

(Xin quư vị chọn đánh dấu vào các mục bên cạnh)

 

 

___  Tổ chức Đại Hội vào Mùa

___  Tổ chức Đại Hội vào dịp Tết Âm Lịch

___  Tổ chức Đại Hội mỗi năm 1 lần

___  Tổ chức Đại Hội mỗi 2 năm 1 lần

Xin quư vị đóng góp thêm nhưng ư kiến khác để góp phần xây dựng

HAH MĐC mỗi ngày thêm thăng tiến.

 

Số người tham dự: ____x $25   =  $____

 

 

Để tiện việc sắp xếp, xin qúy vị vui ḷng  ghi danh   gửi chi phiếu đến chị Ngọc Nữ (Như Hiền Nguyen),

Thủ quỹ Qũy Điều Hành trước ngày 21 tháng 2, 2007:      

 

Nhu Hien Nguyen

10181 Westminster Avẹ # 203

Garden Grove, CA 92843